Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató képzésen résztvevők számára
(kivonat)

Jelen tájékoztató célja, hogy mielőtt megadná az adatait, megismerhesse, hogy a képző milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat. 

A Wisdomforce Consulting Zrt. jelen tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat vette figyelembe.

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel: Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt (például OKJ-s képzés, állami forrásból megvalósuló képzés, és további olyan képzési típus, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett) és a képző a felnőttképzési törvény* szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme,  állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele, tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak, támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja: pl. fotók, hangfelvételek, munkaerő-piaci státusz. Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni. 

Szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésen való részvétel: Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt, amelyet a képző úgynevezett szabad piaci szolgáltatásként nyújt, a képzőnek csak a szerződéskötéshez, a kötelező statisztikához**, valamint a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kell elkérnie Öntől és kezelnie: név, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszám/mobiltelefonszám, és vagy e-mail cím, tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, munkaerő-piaci státusza. Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. 

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai: A tájékoztatáshoz való jog, a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, adathordozhatósághoz való jog, panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók: A Wisdomforce Consulting Zrt. internet szolgáltatója: webmail.giganet.hu. A honlapon való böngészés azt is jelenti, hogy Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyezhet el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról. Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk:

Az adatkezelő intézmény megnevezése: Wisdomforce Consulting Zrt. Címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 25. Képviseli: Karászi Ildikó, Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Karászi Ildikó, Telefon: +36 70 701 40 53, E-mail: office@wforceconsulting.com

Hatályos: 2018. május 25-től * A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.** A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.